Bestuurlijke boetes

In opdracht van het ministerie van LNV voert Bureau Berenschot een onderzoek uit naar de effecten van de bestuurlijke boete Wet dieren. Je kunt hierbij denken aan boetes die worden opgelegd als de dierenadministratie niet op orde is of dieren niet tijdig zijn ingeënt.

Ook aan leden van de vSKBN zijn dit soort boetes opgelegd, maar uit privacy overwegingen kan LNV niet met Berenschot delen om welke boerderijen het gaat. Toch wil het bureau graag met deze boerderijen in gesprek over de praktijkervaringen ermee.
Heb jij hiermee te maken gehad en ben je bereid je ervaringen te delen? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@vskbn.nl. Alvast bedankt!

Bijeenkomst ‘doden van dieren’

Of je wilt of niet, soms kan je er niet omheen en moet er toch een dier gedood worden op de boerderij. Voor veel dierverzorgers een lastig onderwerp. Daarom gaat de vSKBN een of meer bijeenkomsten organiseren over het doden van dieren. Twee ervaren dierenartsen, Sible Westendorp en Harry Arts zijn bereid voor ons de bijeenkomst(en) te verzorgen. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat van deelname.
Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten via een mailtje aan het secretariaat.

Het was een drukke en inspirerende dag met volop gelegenheid om collega’s te spreken, mee te praten over de toekomst van de vSKBN, wijzer te worden bij de workshop van de dierenarts en rond te neuzen in het museum en op een collega kinderboerderij.
De ALV vond deze keer plaats in het museumtheater van het Natuurmuseum in Tilburg. Er was veel te bespreken, meer dan waar we tijdens de ochtend tijd voor hadden. Dat was jammer, maar het bestuur heeft beterschap beloofd en zoekt de leden in het nieuwe jaar regionaal op om verder door te praten.
Het hele verslag komt nog deze maand op de site, maar voor wie niet zo lang wil wachten hierbij alvast een paar belangrijke punten:

 • Bestuurssamenstelling:
  Ibe Pelgrim heeft besloten te stoppen met zijn bestuurslidmaatschap, maar blijft onze contactpersoon bij het regio-overleg CON en voor organisaties als KleindierNed e.d.
  Corrie Reijnhout blijft tot ieders vreugde nog een extra jaar aan als secretaris.
 • Vogelgriep: Zeven boerderijen hebben hun vogels en pluimvee moeten ruimen. Het bestuur roept alle leden op om er samen voor te zorgen dat die stallen straks weer vol komen. Verder de oproep aan de getroffen boerderijen om te laten weten wat de vSKBN voor ze kan doen.
  Vaccinatie lijkt op dit moment de enige oplossing en daar zetten we ons dan ook voor in. We trekken hierin samen op met KleindierNed, die in Den Haag goede contacten heeft en een sterke lobby voert.
 • Energiekosten: Dave Ensberg van LOS/Jantje Beton gaat inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor compensatie en zet zich in om ook voor kinderboerderijen een regeling te krijgen. Voor de speeltuinen is hij hier al mee bezig, zie ook de nieuwsbrief van LOS hierover.
 • De ALV gaat akkoord met een contributieverhoging van 10%. Deze verhoging heeft te maken met de stijgende kosten, waaronder die van het secretariaat. Daarnaast moeten er steeds meer werkzaamheden worden uitbesteed vanwege de hoge taakbelasting van het huidige (kleine) bestuur.
 • Het bestuur vindt het belangrijk om te laten zien hoe de leden van de vSKBN dierenwelzijn op de locaties vorm geven, waar wij voor staan en waar men ons op mag aanspreken. Om hiervoor een aanzet te geven is er een concept dierenwelzijnsvisie opgesteld als uitgangspunt voor verdere gesprekken met leden. Dit concept leidde in de ALV tot een goede, maar uitgebreide discussie die jammer genoeg meer tijd vroeg dan er die ochtend beschikbaar was. Daarom gaan we in 2023 het land in om daar in regionaal verband met jullie verder over door te praten.
 • De ALV heeft het bestuur toestemming gegeven om de benodigde stappen te zetten voor een definitief samengaan met LOS per 01-01-2024. In de ALV van het voorjaar zullen de definitieve stukken aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
  Alle info over het hoe en waarom van ons samengaan vind je in het uitgebreide verslag van de ALV en in het speciale ‘LOS’-gedeelte op onze site.

Tijdens het middagprogramma kon men deelnemen aan:

 • Bezoek aan kinderboerderij Maria Goretti,
 • Workshop dierenarts Carina den Hartogh
 • Verkenning van het Natuurmuseum

Energiekosten

Uit recent onderzoek is gebleken dat ruim 83% van de speeltuinen door de gestegen energiekosten in 2023 financieel in de problemen komt en dat een deel ervan hierdoor zelfs gaat omvallen. Wij willen graag weten of deze alarmerende cijfers ook gelden voor de stads- en kinderboerderijen.
Help ons om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen door ook de gegevens van jouw boerderij door te geven: wat betekenen de gestegen energieprijzen voor jullie? Verwacht je volgend jaar in de problemen te komen of vallen de consequenties mee en lukt het om de eindjes aan elkaar te knopen?
Laat het ons weten via secretariaat@vskbn.nl. Met deze gegevens help ons om ook voor stads- en kinderboerderijen een compensatieregeling gerealiseerd te krijgen.

Contributieverhoging

Zoals je hierboven kunt lezen heeft de ALV besloten om voor 2023 de contributie te verhogen met 10%. Daarmee komt het bedrag voor volgend jaar op € 275,-. Leden met 3 tot 5 locaties gaan € 240,- per locatie betalen en voor leden met 5 locaties of meer geldt volgend jaar een tarief van € 225,- per locatie.

Meld je aan!

Als we in 2024 opgaan in LOS worden veel van onze taken overgenomen door de nieuwe organisatie. Je kunt daarbij denken aan lobbywerk, secretariaat, administratie, voorbereiding van fondsenwerving en nog veel meer.Maar voor de zaken die rechtstreeks gerelateerd zijn aan stads- en kinderboerderijen blijven we zelf verantwoordelijk. Wat doen we bijvoorbeeld voor verbetering van dierenwelzijn op onze boerderijen? Wie zorgt er voor het Kwaliteitsbewijs? En wie organiseert speciale kennisdagen en regionale workshops?

Die zaken (en nog veel meer) worden straks georganiseerd door de vakgroep Stads- en Kinderboerderijen Nederland.
Tijdens de laatste ALV hebben zich hiervoor al enkele leden aangemeld, maar we kunnen nog meer mensen gebruiken.
Doe je ook mee? Meld je dan aan via secretariaat@vskbn.nl. We hebben je nodig!