ONLINE ALV vSKBN

Donderdag 1 juni 2023
10.00 – 12.00 uur
(via Teams)

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag ALV 17 november 2022 (bijlage 1)
 4. Van de bestuurstafel
 5. Jaarverslag 2022 (bijlage 2)
 6. Financiën:
  • Presentatie jaarrekening 2022 (bijlage 3)
  • Verslag kascommissie
 7. Beleidsplan 2022-2023: wat zijn de speerpunten voor 2023? (bijlage 4)
 8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 9. Sluiting

Stemvolmacht
Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel graag meestemmen? Geef dat dan uiterlijk dinsdag 30 mei aan ons door via secretariaat@vskbn.nl. Iedere boerderij mag maximaal twee volmachten hebben.

Geef je op!
Je kunt je aanmelden tot vrijdag 26 mei via secretariaat@vskbn.nl. We hopen dat ook jij erbij bent. Immers: ‘Groot en klein, samen sterk’!