Locatie: Avonturenboerderij Molenwaard te Groot-Ammers (routebeschrijving)
Aanvang: 10.00 uur / inloop vanaf 09.30 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering 1 (10.00-10.30 uur)

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV van 25 april 2019 (zie bijlage 1)
 4. Vaststellen statuten (zie bijlage 2)

Indien blijkt dat in deze Algemene Ledenvergadering niet tenminste twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt de vergadering na punt 3 gesloten.
Als er een quotum aanwezig is, wordt de agenda voortgezet bij punt 3 van agenda 2.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2 (10.30 – 11.30 uur)

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststellen statuten (zie bijlage 2)
 3. Spelen op de kinderboerderij: tips en tricks (NUSO)
 4. Bestuurswijziging
  Volgens het rooster van aftreden zijn twee bestuursleden aftredend: Talitha Visser en Monique Verstraten. Talitha stelt zich herkiesbaar voor een tweede bestuurstermijn, Monique treedt af. Ibe Pelgrim heeft na een periode van kandidaat bestuurslid besloten om zich in deze vergadering verkiesbaar te stellen.
  Het bestuur stelt voor Talitha en Ibe te benoemen tot nieuw bestuurslid. Kandidaatstelling voor het bestuurslidmaatschap vanuit de leden kan plaatsvinden met inachtneming van art. art. 2.2.5 van het huishoudelijk reglement. Een voordracht door de leden dient vóór 7 november schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
 5. Uitwerking punten aktietafels
  Zoals toegezegd tijdens de ledendag van 25 april 2019 geeft het bestuur aan wat er is gebeurd met de punten die vanuit de thematafels naar voren zijn gekomen.
 6. WVTTK en rondvraag
 7. Sluiting

Alle bijlagen zijn ook te raadplegen via onze website.

Voortzetting programma Ledendag (11.30 – 16.30)

 1. Bezoek Avonturenboerderij Molenwaard: info over de boerderij en het middagprogramma
 2. Lunch
 3. Rondleiding Avonturenboerderij Molenwaard
 4. In gesprek met collega’s en deskundigen. We verdelen ons in twee groepen:
  1. Groep 1 begint met thema 1: Dierenwelzijn op de kinderboerderij. We gaan hierover in gesprek met Piko Fieggen van de Dierenbescherming
  2. Groep 2 begint met het thema 2: Wet- en Regelgeving/RIE
   Na 45 minuten wisselen we.
 5. Afsluiting en borrel.

Graag tot ziens op 21 november!